Skip to content

Про нас

Команда УДЦНПВКТУМ

Про нас

Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – УДЦНПВКТУМ) – державний заклад позашкільної освіти, утворений, зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування у галузі освіти, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положенням про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України від 19.12.2002 №730 і зареєстрованим Мін’юстом України від 08.01.2003 за № 10/7331 та Статутом. Для забезпечення своєї головної мети та цілей також може керуватися у роботі іншими законодавчими актами та нормативними документами, які не суперечать визначеному законом порядку діяльності УДЦНПВКТУМ.

Засновником УДЦНПВКТУМ є Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).

УДЦНПВКТУМ у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований, підзвітний і підконтрольний МОН.

УДЦНПВКТУУМ є юридичною особою, має рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, бланки встановленого зразка, ідентифікаційний код і діє на підставі Статуту, затвердженого в установленому законодавством порядку (Cтатут УДЦНПВ).

УДЦНПВКТУМ здійснює координацію туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання в закладах освіти системи МОН.

УДЦНПВКТУМ у процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими закладами освіти, громадськими організаціями, товариствами на паритетних засадах. Взаємовідносини з УДЦНПВКТУМ юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними відповідно до законодавства України.

Метою діяльності УДЦНПВКТУМ:

 • реалізація державної політики щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • централізація процесу (координація) національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти;
 • реалізація державної політики в галузі освіти засобами краєзнавства і туризму;
 • координація освітньої діяльності закладів туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти;
 • надання позашкільної освіти вихованцям УДЦНПВКТУМ, формування умінь і навичок (компетентностей) відповідно до їх здібностей, обдарувань і стану здоров’я;

Головні завдання УДЦНПВКТУМ:

 • формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у дітей та молоді поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та молоді у позашкільній освіті, організації їх змістовного дозвілля і відпочинку;
 • формування у дітей та молоді свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців;
 • профілактика бездоглядності, правопорушення;
 • формування здорового способу життя вихованців;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення та розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності дітей та молоді;
 • удосконалення нормативно-правової бази з національно-патріотичного виховання дітей та молоді та туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи за напрямами діяльності УДЦНПВКТУМ;
 • організація та проведення всеукраїнських масових туристсько-краєзнавчих заходів та заходів з національно-патріотичного виховання в системі освіти у взаємодії з органами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та сім”ї;
 • вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • створення системи ефективного моніторингу у сфері національно – патріотичного виховання дітей та молоді;
 • надання методичної і практичної допомоги закладам освіти з питань впровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання;
 • проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та громадських кадрів за напрямами своєї діяльності;
 • популяризація туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та заходів національно-патріотичного спрямування;
 • створення умов для творчого, інтелектуального духовного і фізичного розвитку вихованців УДЦНПВКТУМ;
 • надання первинних професійних навичок і умінь, необхідних для їхньої реалізації, подальшої самореалізації та /або професійної діяльності;
 • надання вмінь і навиків, необхідних для служби в Збройних Силах України.

Основними напрямами діяльності є:

 • національно – патріотичний напрям;

-туристсько-краєзнавчий напрям;

-туристсько-спортивний напрям.

До складу УДЦНПВКТУМ на правах відокремленого структурного підрозділу без статусу юридичної особи входить Центральний табір туристського активу учнів України (ЦТТАУУ), що діє відповідно до Положення, затвердженого наказом УДЦНПВКТУМ. На базі ЦТТАУ проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, зльоти тощо відповідно до напрямів діяльності УДЦНПВКТУМ.

УДЦНПВКТУМ проводить інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-виховну роботу відповідно до річного плану роботи.

Інформаційно-методична робота УДЦНПВКИУМ спрямована на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності туристсько-краєзнавчих об’єднань та дитячих об’єднань національно-патріотичного спрямування, підвищення майстерності педагогічних працівників УДЦНПВКТУМ, інших закладів освіти та громадських туристських кадрів, пропаганду дитячо-юнацького туризму і краєзнавства та популяризацію національно-патріотичного виховання.

УДЦНПВКТУМ як самостійно, так і разом з іншими установами і організаціями готує, видає і розповсюджує методичні рекомендації та розробки, інформаційні, довідкові та інші матеріали, навчальні плани і програми дитячих об’єднань за напрямами своєї діяльності, сприяє здійсненню обміну методичними матеріалами між зацікавленими установами.

УДЦНПВКТУМ аналізує стан та визначає пріоритетні напрями туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання з учнями в Україні.

УДЦНПВКТУМ надає інформаційно-методичну та практичну допомогу закладам середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та передвищої, вищої освіти та іншим організаціям та установам, дитячим об’єднанням в організації позашкільної освіти за напрямами своєї діяльності.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників УДЦНПВКИУМ, інших закладів освіти України, громадських кадрів спортивного туризму та суддів туристських змагань здійснюється УДЦНПВКТУМ як самостійно, так і спільно із зацікавленими організаціями і установами. Підвищення кваліфікації може проводитися у формі курсів, семінарів, семінарів-практикумів і за іншими організаційними формами.

З метою виявлення рівня вмінь, знань та навичок дітей та молоді, вихованців УДЦНПВКТУМ організовує і проводить організаційно-масову , навчально-тренувальну та спортивну роботу у вигляді різноманітних всеукраїнських очно-заочних туристсько-краєзнавчих, туристсько-спортивних масових заходів та заходів з національно-патріотичного виховання: чемпіонати і кубки України, туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, конференції, форуми, вистави, школи, експедиції, навчально-тренувальні збори, походи, екскурсії, ігри тощо.

З метою поглиблення співпраці з громадськими організаціями, які дотримуються українських державницьких цінностей, створення простору для молодіжних лідерів та активістів та сприяння їх саморозвитку в структурі УДЦНПВКТУМ cтворений Молодіжний центр громадянської освіти (МЦГО). Молодіжний центр є спільним майданчиком для роботи Всеукраїнських молодіжних громадських організацій – «Фундація Регіональних Ініціатив», «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», «Українська академія лідерства», «Українська асоціація студентів», «ПЛАСТ» – Національна скаутська організація України», Асоціації молодіжних центрів України, Спілки Української Молоді в Україні. Всеукраїнського молодіжного руху «Національний альянс».